OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Zastosowanie

1.1. Kupujący i Zoria Group sp. z o.o. („Sprzedawca”) uzgadniają, że o ile obie strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zakup oraz sprzedaż wyrobów z drewna bambusowego i innych („Produktów”) i usług związanych z ich wytworzeniem na zamówienie Kupującego jak ich dostawa odbywają się zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami współpracy (zwanymi dalej „Warunkami”) oraz że Sprzedawca nie jest związany dodatkowymi lub odmiennymi warunkami Kupującego. Złożone zamówienie i zakup przez Kupującego produktów oznaczają akceptację niniejszych warunków.

1.2. Kupujący i Sprzedawca związani są odmiennymi od zawartych w niniejszych „Warunkach Sprzedaży”, warunkami sprzedaży i dostawy zawartymi na potwierdzeniu zamówienia, wystawionym przez Sprzedawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

1.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, za wyjątkiem regulacji dotyczących rękojmi, których działanie zostało wyłączone.

 1. Informacje o produktach

Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym dotyczące ich wagi, rozmiarów, jakości, jak również dane techniczne oraz wszelkie inne informacje zawarte w materiałach reklamowych Sprzedawcy (np.: prospektach czy katalogach) należy traktować wyłącznie informacyjnie. Informacje takie będą wiążące dla Sprzedawcy jedynie w przypadku i zakresie, w jakim stanowić będą część umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

 1. Oferty cenowe

3.1. W każdym czasie, Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen produktów. W szczególności ceny mogą ulec zmianie na skutek zmiany cen surowców, wahań kursów walut, jak również wszelkich innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

3.2. Oferty cenowe, przedstawione przez Sprzedawcę, tracą ważność po upływie dwóch (7) dni od daty ich wystawienia, o ile nie zostało inaczej określone w ofercie lub uzgodnione na piśmie.

 1. Jakość

4.1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w momencie dostawy towaru, czy towar oraz atest/świadectwo odbioru – odpowiadają jego wymaganiom określonym w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę.

4.2. Atest/świadectwo odbioru, jeżeli zostało uzgodnione pomiędzy stronami (w czasie składania/przyjęcia zamówienia), zostanie dołączony do towaru, zgodnie z umową. Sprzedawca zobowiązany jest upewnić się, czy zaświadczenia dołączone do produktów są wystawione na właściwe produkty, jednak nie jest zobowiązany do sprawdzenia informacji w nich zawartych.

Usługa wydania atestu/świadectwa odbioru-  jest usługą płatną, jego cena uzależniona jest od towaru który obejmuje.

 1. Zamówienia i umowa

5.1. Podstawą do zrealizowania dostawy produktów przez Sprzedawcę jest pisemne zamówienie złożone przez Kupującego. Warunkiem ważności zamówienia jest zaakceptowanie go bez zmian na piśmie przez Sprzedawcę, pod rygorem nieważności.

5.2. Jeżeli Kupujący będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia do potwierdzenia zamówienia, wystawionego przez Sprzedawcę, może je zgłosić na piśmie do Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 1 dnia od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia lub nie później niż do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Po tym terminie zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

 1. Ceny i dostawa

6.1. Na Produkty znajdujące się w magazynie Sprzedawcy, obowiązują ceny oraz warunki wynikające z cennika Sprzedawcy, obowiązującego w dacie składania zamówienia.

6.2. O ile nie uzgodniono inaczej, produkty zostaną dostarczone do miejsca określonego przez Kupującego.

6.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu, przy czym odpowiednia kwota, tytułem kosztów transportu, zostanie umieszczona na fakturze wystawionej Kupującemu i płatna będzie wraz z ceną za produkty.

6.4. Ceny określone przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT i innych obowiązujących opłat lub podatków chyba, że oferta lub cennik mówi inaczej. Do tak określonych cen zostanie doliczony podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjątek stanowią produkty i usługi dostępne w sklepie online, które zawierają podatek VAT.

 1. Płatność

7.1. Kupujący jest zobowiązany uiścić należności za dostarczone produkty i ich dostawę na podstawie: (i) faktur, wystawionych przez Sprzedawcę, w terminach płatności wskazanych na fakturach. W przypadku, jeżeli termin płatności nie jest wskazany na fakturze, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w gotówce w chwili dostawy. W przypadku zakupów przez sklep online, kupujący zobowiązany jest uiścić płatność online, korzystając z udostępnionego na stronie pośrednika płatności.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności w każdym czasie, jeśli zostanie poinformowany o pogarszającej się sytuacji finansowej Kupującego, która może stanowić przeszkodę w dokonaniu płatności przez Kupującego.

7.3. W przypadku opóźnień w dostawie powstałych w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, będzie on zobowiązany do zapłaty należności Sprzedawcy w terminie określonym na fakturze, tak jakby dostawa była zrealizowana w terminie, o ile strony inaczej się nie umówią.

7.4. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego w terminie określonym w umowie/fakturze, Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych oraz jest uprawniony za pośrednictwem firmy windykacyjnej/kancelarii adwokackiej do wszczęcia procedury windykacyjnej oraz obciążenia Kupującego kosztami windykacji w wysokości 12% dochodzonych w ten sposób należności, na co Kupujący wyraża zgodę.

7.5. Potrącenie wzajemnych wierzytelności przez Kupującego wymaga zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 1. Własność

Do czasu całkowitego uregulowania należności Sprzedawcy z tytułu dostawy wraz z wszelkimi kosztami i odsetkami należnymi Sprzedawcy, które mogą pojawić się w czasie realizacji zamówienia, Sprzedawca zachowuje prawo własności do dostarczonych produktów, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Dostawa

9.1. Dostawa będzie realizowana z siedziby, magazynu, warsztatu Sprzedawcy lub dowolnego punktu wskazanego przez Sprzedawcę. Produkty będą dostarczone przez pracowników Sprzedawcy lub przez wybranego przez Sprzedawcę przewoźnika.

9.2. Czas dostawy zostanie ustalony przez Sprzedawcę z uwzględnieniem jego faktycznych możliwości w danym okresie, z zastrzeżeniem ustaleń dokonanych w ofercie lub dokonanych przy zawarciu umowy. Termin dostawy zostanie przedstawiony Kupującemu w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może ulec zmianie o czym Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Kupującego. Zwykle zamówienia na produkty dostępne w sklepie online realizowane są w terminie do 7 dni roboczych.

9.3. Opóźnienie terminu dostawy do 30 dni, również będące następstwem okoliczności zależnych od Sprzedawcy, nie będzie traktowane jako opóźnienie w dostawie, a Kupującemu nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sprzedawcy, o ile Strony nie uzgodniły inaczej.

9.4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są produkty wytwarzane na zamówienie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bez względu na czas trwania opóźnienia, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sprzedawcy. W przypadku, jeżeli opóźnienie w dostawie produktów będzie przekraczało okres 60 dni, każda ze Stron ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

9.5. W przypadku, gdy opóźnienie dostawy wynika z okoliczności, w jakiej znalazł się Sprzedawca, określonych w punkcie 15 (wyłączenie odpowiedzialności), czas dostawy zostanie przedłużony o okres trwania tych okoliczności. Jednakże każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku, gdy okres opóźnienia przekroczy trzy miesiące. Powyższa zasada będzie obowiązywała bez względu na to, czy przyczyna opóźnienia ujawniła się przed, czy po upływie czasu dostawy oznaczonego na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z powyższych okoliczności, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego o zmianie czasu dostawy.

 1. Opakowanie

Cena opakowania jest zawarta w cenie produktu, o ile nie zostało wyraźnie określone inaczej. Zwrot opakowania może nastąpić jedynie na podstawie odrębnych ustaleń.

 1. Rezygnacja z dostawy

W przypadku rezygnacji z dostawy przez Kupującego, po złożeniu zamówienia i jego zaakceptowaniu przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia i utracony zysk, oraz do zwrotu innych wydatków poniesionych przez Sprzedawcę z związku z rezygnacją.

 1. Wady i Reklamacje

12.1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę lub przewoźnika, w sposób ogólnie przyjęty zgodnie z praktyką handlową. Stwierdzone przez Kupującego w momencie dostawy wady jakościowe lub ilościowe nie stanowią podstawy do odmowy przyjęcia dostawy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonych produktów, zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej, podpisany przez Kupującego oraz przedstawiciela Sprzedawcy lub przewoźnika. W przypadku wad, które ujawnią się później, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o nich Sprzedawcę w formie pisemnej. Do reklamacji dotyczących jakości towarów należy załączyć dobrej jakości zdjęcia wyraźnie ukazujące wadę, konieczne do dokonania oceny uzasadnienia reklamacji.

12.2. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje, zarówno dotyczące wad ilościowych, jak i jakościowych, w terminie 30 dni roboczych od dnia ich doręczenia Sprzedawcy.

12.3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca ma prawo wedle swego wyboru wymienić produkt na wolny od wad lub też produkt naprawić.

12.4. W przypadku towarów dostępnych na magazynie, Sprzedawca dokona wymiany produktu lub usunięcia wady przez naprawę w terminie 8 tygodni od uznania reklamacji. W przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Sprzedawca dokona wymiany produktu w terminie 12 tygodni od uznania reklamacji.

12.5. Jeżeli Kupujący nie zgłosi reklamacji dotyczącej wad produktu w terminie 6 miesięcy od daty dostawy, traci on uprawnienie do skorzystania z uprawnień określonych powyżej.

12.6. W przypadku, gdy podjęte zostały działania mające na celu usunięcie wady lub wymianę towarów, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady produktów nie będzie przekraczała łącznie okresu jednego roku licząc od pierwotnej daty dostawy.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. Kwota odszkodowania należnego Kupującemu z tytułu szkód przez niego poniesionych nie może przekroczyć ceny netto sprzedanego produktu uwidocznionej na fakturze.

13.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe, utratę zysków lub jakiekolwiek inne szkody pośrednie Kupującego wynikające z umowy, w tym wszelkie szkody pośrednie powstałe w wyniku opóźnienia dostawy lub wad sprzedanych produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niego z winy nieumyślnej.

13.3. Następujące okoliczności będą skutkowały wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy, jeśli uniemożliwią one wykonanie umowy lub spowodują, że wykonanie umowy stanie się nadmiernie uciążliwe: spory przemysłowe oraz wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą stron niniejszej Umowy, w tym między innymi strajki, pożar, wojna, mobilizacja lub nieprzewidziane wezwania do służby wojskowej, rekwizycja, konfiskata, kontrole dewizowe, rozruchy i niepokoje społeczne, ograniczone możliwości transportowe, problem z dostępnością towarów, restrykcje związane z dystrybucją paliwa oraz wady i opóźnienia dostaw od poddostawców powstałe w wyniku jakichkolwiek okoliczności wymienionych w niniejszym punkcie. Okoliczności takie jak wymienione powyżej, które miały miejsce przed podaniem oferty cenowej/zawarciem umowy będą skutkowały wyłączeniem odpowiedzialności jedynie wówczas, gdy ich efekt w stosunku do wykonania umowy nie mógł być przewidziany w tym czasie. Sprzedawca będzie zobowiązany do powiadomienia Kupującego na piśmie bez zbędnej zwłoki o zaistnieniu jakiejkolwiek z powyższych okoliczności.

 1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny

14.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy i Kupującego za szkody wyrządzone przez produkt jest regulowana w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

14.2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem dotyczącym szkody wywołanej przez produkt, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę.

 1. Zwroty

15.1. Zwroty produktów będą przyjmowane jedynie na podstawie odrębnych ustaleń ze Sprzedawcą.

15.2. Jeśli Sprzedawca i Kupujący dokonają ustaleń zezwalających Kupującemu na zwrot Produktów, zwrot będzie możliwy, o ile Produkty zostaną dostarczone do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym.

 1. Spory

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami i wynikające z niniejszych Warunków oraz umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sądy w Polsce właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Kupujący potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne warunki współpracy i wyraża zgodę na ich obowiązywanie. Rezygnacja przez Sprzedawcę z zastosowania niektórych postanowień niniejszych Warunków nie stanowi rezygnacji ze stosowania innych postanowień niniejszych Warunków. Ważność, wykonanie i wykładnia niniejszych Warunków podlega prawu polskiemu.